Advertenties

 • De adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden advertentie. Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet of die inbreuk maken op de (intellectuele) rechten van derden. De adverteerder vrijwaart italiëplein zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden en alle daardoor te lijden of geleden schade.
 • Italiëplein heeft het recht om een advertentie zonder opgave van redenen te weigeren. 
 • Italiëplein behoudt zich het recht voor om inhoud (bijvoorbeeld de langte van teksten) en vorm (bijvoorbeeld de grootte van afbeeldingen) van de advertenties naar eigen inzicht en naar redelijkheid te wijzigen.
 • Advertenties worden zo goed mogelijk weergegeven/gereproduceerd, desondanks kunnen druk- en kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van de aangeleverde advertentie en/of drukproeven. De adverteerder is zich daarvan bewust.
 • Italiëplein mag (maar is niet verplicht) om geplaatste advertenties op te nemen in respectievelijk door te plaatsen naar (al dan niet digitale) (her)publicaties van de betreffende uitgave(n). De opdrachtgever kan aan een her- of doorplaatsing geen rechten ontlenen.

Tarieven & betaling

 • Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
 • Betaling van het verschuldigde bedrag dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. 
 • Klachten over een factuur dienen uiterlijk binnen drie weken na factuurdatum schriftelijk bij italiëplein zijn ingediend. 

Annuleringen 

 • Annuleringen moeten altijd schriftelijk gemeld te worden en minimaal 24 uur voor de sluitingstijd van de advertenties. 
 • Als een annulering minder dan 24 uur voor sluitingstijd wordt ingediend, dan worden de kosten voor de betreffende advertentie(s) volledig in rekening gebracht.
 • Indien italiëplein kosten heeft gemaakt die verband houden met een advertentie komen die kosten in geval van annulering te allen tijde volledig voor rekening van de adverteerder.

Bewijsnummers

De adverteerder krijgt na publicatie één bewijsnummer van de uitgave waarin zijn advertentie is geplaatst. Voor extra bewijsnummers kunnen kosten in rekening worden gebracht. 

Overige punten

 • Alle afbeeldingen van covers en (redactionele) pagina's op www.italieplein.nl en in het promotioneel drukwerk van het te verschijnen magazine Pizza zijn voorlopig. Ze zijn bedoeld om een indicatie te geven hoe het blad eruit komt te zien. De definitieve cover van Pizza alsmede de definitieve (redactionele) pagina's kunnen daarom bij verschijning afwijken van de reeds getoonde beelden.
 • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Deze algemene voorwaarden kunnen wijzigen. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 23 november 2012